Agressiebeleid

Binnen de werking krijgen medewerkers van de tewerkstellingsplek regelmatig te maken met allerlei vormen van wangedrag.

Veilige en integere dienstverlening

Voor de afdeling Activering gaat de dienstverlening om een tewerkstelling (artikel 60, § 7 van de OCMW-wet). Geen enkele medewerker mag gevaar lopen of druk ervaren door agressie, intimidatie of fout gedrag.
 

Staking van dienstverlening

Als de tewerkstelling niet op verantwoorde wijze kan plaatsvinden - zoals bij agressie – wordt ze gestaakt:

 • Als de klant een bedreiging vormt/uit voor de veiligheid of het welzijn van de medewerkers.
 • Als de klant druk uitoefent om de uitkomst van het dienstverleningsproces te beïnvloeden.

De klant:

 • krijgt dienstvrijstelling (tot ordegesprek) en schorsing (na ordegesprek)
 • ondervindt wel hinder bij de uitoefening van zijn recht (toegangsverbod)

Hoe meld je een klacht bij agressie?

 • Verwittig de begeleider van jouw werkervaringsklant.
 • Geef de klant de uitnodiging mee voor het ordegesprek.
  Vul zeker de data in van het agressie-incident.
   

Wat na het incident?

De begeleider:

1. dient zo nodig een klacht in bij de politie.

2. meldt het incident bij Info+ via een melding op A-stad of telefonisch naar 03 338 13 00 of het nummer 0800 62 128.

3. vraagt de werkgever om de klant onmiddellijk na het incident uit te nodigen voor een ordegesprek

 • uiterlijk 2 dagen na het incident (niet de dag na feiten, maar de dag daarop)
 • om 9 uur in de Tuinbouwstraat 8, 2018 Antwerpen

4. vraagt de werkgever om de brief met uitnodiging tot ordegesprek onmiddellijk mee te geven met de klant.

> De werkervaringsklant krijgt ondertussen twee dagen dienstvrijstelling met behoud van loon (de dag van het incident en de dag erna).

5. Informeert onmiddellijk alle betrokken personen en diensten over de ordemaatregel (leidinggevende, werkgever, …)

6. laat de ordemaatregel vermelden in het e-dossier van de klant.
 

Verschijnt de werkervaringsklant niet op het ordegesprek?

Is die afwezigheid gewettigd, bijv. door ziekte:

 • Dan volgt een aangetekend schrijven, een uitnodiging voor een nieuw ordegesprek.
 • Dat is altijd de 4de werkdag (werkdag = alle dagen behalve zon- en feestdagen) volgend op het ordegesprek waarvoor de klant/werkervaringsklant niet kwam opdagen.

Is die afwezigheid niet gewettigd? Dan volgt een ontslag om dringende redenen.
 

Ordegesprek of art. 35?

Gaat het over een agressie-incident tijdens de tewerkstelling van de klant? Dan moet Activering eerst samen met de verantwoordelijken van de tewerkstellingsplek uitklaren of het:

 • een ordegesprek wordt
 • een gesprek over ontslag om dwingende redenen (art. 35 arbeidsovereenkomstwet) wordt
   

Waarom een ordegesprek?

 • om de dienstverlening veilig en integer te heropstarten
 • om terug controle te krijgen over de situatie
 • om een werkbare relatie met de klant te creëren
 • om verantwoorde arbeidsomstandigheden voor de medewerkers te creëren
 • om de verwachtingen naar de toekomst toe duidelijk te stellen (garantie van veiligheid)

Tijdens het ordegesprek

1. Moet de klant garanderen dat hij verder geen gevaar meer vormt voor de veiligheid van medewerkers en andere collega’s op de werkplek en dat hij geen druk zal uitoefenen door agressie, intimidatie of ander fout gedrag.

Klant ondertekent de garantverklaring De klant weigert de garantverklaring te ondertekenen
De klant hervat de tewerkstelling na schorsing. Dan stopt de tewerkstelling.
De dienstverlening wordt terug opgestart. Niet enkel de tewerkstelling stopt vanuit de afdeling Activering.
Ook de dienstverlening van  Maatschappelijke Hulp stopt.
De klant krijgt een schorsing van twee dagen met inhouding van loon.

Het aantal dagen is afhankelijk van de situatie (1 – 7 kalenderdagen)

Ontslag om dringende reden (art. 35)

Belangrijk! Die bevoegdheid ligt bij OCMW Antwerpen als juridische werkgever. Niet bij de verantwoordelijke van de werkplek.

De tewerkstellingsplaats kan eventueel extra flankerende maatregelen nemen voor de verdere begeleiding van de klant, zoals bijvoorbeeld:

 • volgen van een training over arbeidsattitudes
 • toewijzen van een andere werkplek

2. Bij herhaling van het wangedrag herhaalt activering deze procedure.

3. Activering legt een dossier aan zodat duidelijk is welke stappen gezet zijn om de klant te wijzen op de gevolgen.

4. De garantieverklaring komt in het e-dossier van de klant.

Delen