Loon

Alles over het loon en artikel 60: de berekening, uitbetaling en het bedrag.

Bedrag, berekening en uitbetaling

Brutoloon sinds april 2022: 1.806,16 euro

We berekenen elke maand een reëel uurloon door het maandloon te delen door het aantal geplande uren in die maand.

De onbetaalde of gedeeltelijk betaalde afwezigheden berekenen we volgens de geplande prestaties uit het werkrooster van de werkervaringsklant.
Bij een onbetaalde of gedeeltelijk betaalde afwezigheid vermenigvuldigen we het aantal uren van die afwezigheid met het reële uurloon in die maand. Dat bedrag trekken we af van het maandloon.

Niet elke maand telt evenveel werkdagen. Daarom is het reële uurloon niet elke maand hetzelfde. Afhankelijk van de maand berekenen we een onbetaalde afwezigheid aan 1/20ste, 1/21ste, 1/22ste of 1/23ste  van het maandloon.
We sluiten de loonberekening altijd af rond de 20ste dag van elke maand. Latere wijzigingen verrekenen we met het loon van de maand die daarop volgt.

Het loon betalen we ten laatste op de laatste werkdag van die maand.

Uitbetalingskalender 2022

Actie Januari Februari Maart April
Laatste dag registratie 21/01/2022 18/02/2022 23/03/2022 21/04/2022
Betaling loon en maaltijdcheques 28/01/2022 25/02/2022 30/03/2022 28/04/2022
Actie Mei Juni Juli Augustus
Laatste dag registratie 20/05/2022 22/06/2022 19/07/2022 23/08/2022
Betaling loon en maaltijdcheques 30/05/2022 29/06/2022 28/07/2022 30/08/2022
Actie September Oktober November December
Laatste dag registratie 22/09/2022 21/10/2022 22/11/2022 19/12/2022
Betaling loon en maaltijdcheques 29/09/2022 28/10/2020 29/11/2022 29/12/2022

 

Loon tijdens de zwangerschap

Lees meer over de loonberekening tijdens het zwangerschapsverlof

Het ten laste nemen van de kinderen en berekening van de bedrijfsvoorheffing

Als een werkervaringsklant personen ten laste heeft, krijgt hij een belastingvoordeel door een verhoging van het belastingvrij minimum. Dat betekent dat een groter deel van het inkomen niet belast wordt en dat de verschuldigde belasting verlaagt.

Kinderen

Heeft de werkervaringsklant kinderen ten laste?
Dan krijgt hij een vermindering op zijn bedrijfsvoorheffing.
Ouders kunnen zelf kiezen bij welke ouder de kinderen ten laste zijn.

Denk eraan

Kinderen kunnen maar bij een van beide ouders ten laste zijn.
Heeft maar een van de (samenwonende) ouders een inkomen?  Dan heeft hij de kinderen ten laste.
Werkervaringsklanten die wettelijk samenwonen kunnen kiezen wie de vermindering krijgt.

Co-ouderschap 

Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing zijn de kinderen ten laste bij de ouder waarbij ze gedomicilieerd zijn. Verdeling van het belastingsvoordeel over beide ouders (in de berekening van de personenbelasting) kan op voorwaarde dat er een rechterlijke beslissing of een geregistreerde overeenkomst tussen beide ouders bestaat.

Mindervalide kind

Het gaat hier om een kind waarvoor je kinderbijslag krijgt. Een kind is erkend als mindervalide als het voor ten minste 66% getroffen is door ontoereikende of verminderde lichamelijke of geestelijke geschiktheid door één of meer aandoeningen.

De werkervaringsklant bezorgt best een attest van de handicap aan info.werkervaringsklant.

Partner ten laste

De werkervaringsklant kan een echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of persoon waarmee hij/zij een feitelijk gezin vormt niet ten laste nemen.
Heeft de echtgeno(o)t(e), of wettelijk samenwonende partner geen of weinig beroepsinkomsten?
Dan geniet hij/zij wel automatisch van het huwelijksquotiënt. Daardoor gaat bij de berekening van de belasting een deel van de beroepsinkomsten van de partner met het grootste inkomen naar de andere partner. Dat deel krijgt belasting aan een lager tarief.

Voorwaarden voor het huwelijksquotiënt   

Gehuwden en wettelijk samenwonenden kunnen hun partner (zonder inkomsten) ‘ten laste’ nemen.

Wettelijk samenwonenden hebben een attest van de burgerlijke stand nodig met een specifieke vermelding van de wettelijke samenwoning. De werkervaringsklant bezorgt het document aan info.werkervaringsklant.

Geef via Mijn Aanvragen door dat je artikel 60-medewerker een partner ten laste heeft:

  • selecteer eerst bij ‘Indienen voor’ je artikel 60-medewerker (via personeelsnummer of familienaam of rijksregisternummer)
  • selecteer dan in de rubriek ‘Artikel 60’ het formulier 'Gezinssamenstelling aanpassen'.

Loonbrief

De werkervaringsklant ontvangt zijn of haar loonbrief digitaal via Docbox.

Docbox is een beveiligde digitale kluis waarop de werkervaringsklant zich aanmeldt met een eID of itsme. 

Werkervaringsklanten vinden een handleiding in de kaft 'activeringstraject' die ze voor de ondertekening van hun contract krijgen.

Een werkervaringsklant die meer ondersteuning nodig heeft, vraagt aan de begeleider om hem of haar in te schrijven voor een infosessie.

Waarop moet je letten voor een juiste berekening van het loon?

Registreer aan- en afwezigheden altijd correct. Geef wijzigingen van adres en gezinstoestand ook direct door. Dat is belangrijk voor een juiste berekening van het loon.

Delen