Welke andere vergoedingen krijgt een artikel 60-medewerker?

Een artikel 60-medewerker heeft recht op een aantal extra vergoedingen. Deze worden vergoed volgens de afspraken in de terbeschikkingstellingsovereenkomst, aan de hand van de geregistreerde aan- en afwezigheden .

Een artikel 60-medewerker heeft recht op deze vergoedingen:

 • gevarentoelage
 • toelage voor nacht-, zaterdag en / of zondagwerk
 • toelage voor overuren
 • ziektevergoeding

Op een haard- of standplaatsvergoeding heeft een artikel 60-medewerker geen recht.

Gevarentoelage

De gevarentoelage betaal je voor taken die de kans op gevaar, hinder of een negatief effect op de gezondheid verhogen door:

 • bijzondere omstandigheden van fysieke werkdruk
 • het gebruik van schadelijke of gevaarlijke stoffen
Occasioneel

Een artikel 60-medewerker die soms gevaarlijk werk doet, ontvangt een gevarentoelage.

Permanent

Een artikel 60-medewerker die permanent zo’n taken uitvoert, krijgt een jaartoelage die maximaal 10 % bedraagt van de 13de loongraad van loonschaal E2 aan 100 % (zie het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 voor het gemeente- en provinciepersoneel). Een twaalfde van die toelage betaalt stad Antwerpen maandelijks samen met het loon. De toekenning van de toelage stopt wanneer de artikel 60-medewerker langer dan een maand zijn functie niet uitoefent.

Toelage voor nacht-, zaterdag- en/of zondagwerk

Een artikel 60-medewerker die op zaterdag, zondag of ’s nachts prestaties levert, heeft recht op deze toelage.

Voorwaarden

Een artikel 60-medeweker krijgt een nacht-, zaterdag, zondag of feestdagtoelage als hij werkt:

 • tussen 22 uur en 6 uur
 • op weekenddagen
 • op een vastgestelde feestdag

Je moet de toelage niet aanvragen. Wie er recht op heeft, krijgt ze automatisch.

Uitbetaling

De toelage betaalt stad Antwerpen in principe altijd in geld uit.

Toelage per gepresteerd uur
 • nacht- en zaterdagtoelage: 25% van het loon
 • zondag- en feestdagtoelage: 100% van het uurloon
 • zaterdagnachttoelage: 25% (zaterdagtoelage) + 25% (nachttoelage) van het uurloon
 • zondachnachttoelage: 100% (zondagtoelage) + 25% (nachttoelage) van het uurloon

Toelage voor overuren

Voorwaarden

De artikel 60-medewerker levert prestaties 

 • op vraag van de leidinggevende
 • die uitzonderlijk zijn 
 • gedurende minstens 15 minuten
 • bovenop het ingeplande werkrooster (glijtijd inbegrepen)
Compensatie

Een artikel 60-medewerker kan compensatie voor overuren gedurende 4 maanden opnemen. Neemt hij de overuren niet in tijd op? Stad Antwerpen betaalt de uren uit. De artikel 60-medewerker heeft recht op het uurloon voor deze prestatie + de toelage voor overuren (25%).

Opleiding buiten de werkuren

Een artikel 60-medewerker heeft geen recht op een toelage voor het volgen van een opleiding.

Wat is het verschil tussen overuren en meerprestatie?
 • overuren zijn ongepland, onverwacht en op vraag van de werkgever en kunnen uitbetaald worden
 • meerprestatie (overwerk) is arbeid die gedaan wordt buiten de afgesproken arbeidstijden en arbeidsduur
Maximum aantal werkdagen of -uren

Artikel 60-medewerkers mogen maximum 11 uur per dag en 50 uur per week werken. Daarbij moet je de rusttijden tussen twee arbeidsprestaties respecteren. Elke artikel 60-medewerker heeft per tijdvak van 24 uren (tussen twee dagelijkse arbeidsprestaties) recht op een rustperiode van minstens 11 opeenvolgende uren. Voorbeeld: Een artikel 60-medewerker stopt om 20 uur met werken. Hij mag ten vroegste de volgende dag om 7 uur weer beginnen met werken. Om te mogen beginnen werken om 5 uur 's morgens, moet hij de avond vooraf gestopt zijn om 18 uur.

Combinatie met zondagsrust

De rusttijd van 11 opeenvolgende uren tussen twee arbeidsprestaties komt boven de zondags- of de inhaalrust door zondagsarbeid. Zo krijgt de artikel 60-medewerker een wekelijkse werkonderbreking van 35 opeenvolgende uren.

Ziektevergoeding

Lees meer over de ziektevergoeding

 

Delen