De evaluatie: wat doe jij, wat doen wij

Stad Antwerpen vraagt aan jou als werkgever om de werkervaringsklant te evalueren. Het actieplan dat voortvloeit uit de evaluatie, biedt de klant houvast over wat we van hem verwachten en hoe we dit opvolgen.

Wie doet wat?

We evalueren onze klanten regelmatig. Per evaluatie zijn er drie acties:

 1. We mailen je een voorstel van datum voor het gesprek met jou, de begeleider en de klant.
 2. Je vult ten laatste 6 werkdagen voor het gesprek het evaluatieformulier in.
 3. De begeleider maakt aan de hand van jouw evaluatie een actieplan op. 

 

Wanneer evalueren we?

De evaluatiegesprekken vinden plaats na:

 • 1 maand (het eerste evaluatiegesprek gebeurt mondeling, behalve bij een moeizame tewerkstelling)
 • 2 maanden
 • 7 maanden
 • 11 maanden
 • 17 maanden (indien van toepassing)
 • 23 maanden (indien van toepassing)

 

Hoe vul je het evaluatieformulier in?

 • In het evaluatieformulier vind je per thema vragen die je kunnen inspireren. Je vindt nog meer tips terug in deze handleiding.
   
 • Je vult het evaluatieformulier in ten laatste 6 werkdagen voor het gesprek. Die timing is nodig, omdat de begeleider op basis van jouw evaluatieformulier nog een actieplan opmaakt. 

Let op! Je kan het formulier niet opslaan en op een ander tijdstip verder invullen. Vul de evaluatie in één keer in. Daarna krijg je een bevestigingsmail met daarin de inhoud van het formulier.

 • Tijdens het traject ontvang je een mail met daarin een link naar het loopbaandossier van de klant bij de VDAB. Via die link scoor je op de webpagina van de VDAB de technische competenties van de klant. 

Start met het invullen van het evaluatieformulier

 

Hulp nodig?

 • In het formulier vind je per thema voorbeelden ter inspiratie.
 • Extra tips vind je in de handleiding.
 • Je begeleider helpt je graag verder.

 

Wat mag je verwachten?

De begeleider maakt een actieplan op aan de hand van je ingevulde evaluatieformulier.  In de periode na de evaluatie volg je op of de werkervaringsklant de afspraken nakomt.

Onderneemt de klant de afgesproken acties niet? Dan bekijkt de begleider of er een sanctie kan volgen.

 

Wat als het niet loopt zoals verwacht? (sancties)
 

1. Afsprakennota

Verbetert de klant zijn houding niet na de evaluatiegesprekken? Dan zetten we de afspraken en verwachtingen op papier in een afsprakennota. Dat document voldoet aan de wettelijke vereisten om te gelden als ‘ingebrekestelling’.

De begeleider stelt de afsprakennota op.

Je bezorgt jouw input aan de begeleider. Samen overleggen jullie wat er in de afsprakennota komt:

 • concrete en gedetailleerde tekortkomingen en verwachtingen
 • specifieke incidenten met data

We drukken de afsprakennota drie keer af, voor elke partij een exemplaar. Iedereen tekent.

Denk eraan
Om ervoor te zorgen dat de afsprakennota aan de wettelijke vereisten voldoet, pas je de formuleringen zelf niet aan.
 

2. Schorsing

Verbetert de klant zijn houding nog altijd niet en lost hij de verwachtingen van de afsprakennota niet in? Of maakt hij na de afsprakennota een nieuwe fout?

De klant kan bij elke fout een sanctie krijgen. Daardoor is het niet noodzakelijk om voor elk nieuw feit een afsprakennota op te stellen.
De begeleider organiseert een schorsingsgesprek met jou en de werkervaringsklant. Dat gesprek kan ten vroegste 2 werkdagen na de fout of gebeurtenis plaatsvinden. Zo krijgt de klant tijd om zich te laten bijstaan. Een schorsingsgesprek kan dus nooit onmiddellijk plaatsvinden.

Dit doen wij:

 • We leggen aan de hand van de afsprakennota het schorsingsvoorstel ter goedkeuring voor aan onze directeur.
 • Na goedkeuring door onze bedrijfsdirecteur, brengen we de klant met een aangetekende brief op de hoogte van de beslissing.
 • We houden het loon van de klant in voor de duur van de schorsing.

Een schorsing duurt 1 tot 7 dagen. De klant mag die periode niet werken en verliest zijn loon.

De duur hangt af van:

 • de ernst van de situatie
 • wederkerige feiten

 

Uitzonderlijke schorsingen

Een schorsing is niet altijd bedoeld als sanctie. Er kunnen ook andere redenen zijn. Soms vindt de werkervaringsklant al een job voor het einde van zijn werkervaring. Dan schorsen we de arbeidsovereenkomst voor de resterende periode.

We zijn ook verplicht om de arbeidsovereenkomst te schorsen wanneer:

 • de arbeidskaart van de werkervaringsklant vervalt
 • het verblijfsdocument van de werkervaringsklant vervalt
 • de werkervaringsklant in hechtenis moet 

 

3. Overplaatsing

Geraakt de werkrelatie niet hersteld? En is de begeleider ervan overtuigd dat een nieuwe ervaring elders kans op slagen heeft? Dan kunnen we de werkervaringsklant overplaatsen.

De Werkgeverscel gaat dan op zoek naar een nieuwe werkervaringsplaats en houdt rekening met:

 • de specifieke problematiek
 • het advies van jou en de begeleider

Tot er een geschikte werkervaringsplaats is gevonden, blijft de klant bij jou werken.

Delen