Ontslag om dringende reden (art.35)

Activering kan op elk ogenblik de arbeidsovereenkomst stopzetten om een dringende reden.
De werkervaringsklant krijgt dan geen opzegtermijn of -vergoeding.

Dringende reden

Een dringende reden is een ernstige tekortkoming die elke verdere professionele samenwerking tussen werkgever en werkervaringsklant direct en definitief onmogelijk maakt (artikel 35, 2e lid arbeidsovereenkomstwet):

 • De werkervaringsklant maakte de fout persoonlijk.
 • De fout kan binnen de terbeschikkingstellingsovereenkomst gebeuren.
  Ook fouten in de privésfeer kunnen de professionele samenwerking definitief onmogelijk maken.

De tewerskstelling wordt onmiddellijk stopgezet.
 

Afweging per situatie

Een ontslag om dringende reden hangt altijd af van feiten. Elk geval beoordelen we apart in samen met de juridische dienst van Stad Antwerpen.
Er bestaat met andere woorden geen 'standaardlijst' met gedragingen die steeds voor een dringende reden in aanmerking komen.

Hier volgt een overzicht met enige toelichting.

Mogelijke oorzaken van een ontslag
om dringende reden
Geen mogelijke oorzaken van
een ontslag om dringende reden

De werkervaringsklant:

 • pleegt geweld zonder aanleiding
 • is meerdere keren onwettig afwezig en kreeg al een verwittiging
 • weigert nadrukkelijk om werk uit te voeren
 • onthult fabricatie- en zakengeheimen
 • getuigt van zware en vrijwillige nalatigheid

 

de werkervaringsklant:

 • is langdurig ziek (behandelend arts en arbeidsgeneesheer hebben een verschillend standpunt)
 • is onwettig afwezig voor een dag, tenzij er speciale omstandigheden zijn.
 • heeft een karakter dat onverenigbaar is met dat van de collega’s
 • heeft kwaadwillige uitingen gericht tot de verantwoordelijke, maar de verantwoordelijke heeft die zelf uitgelokt
 • weigert werk uit te voeren dat beneden zijn beroepsbekwaamheid ligt of gevaarlijk is
  en niet in de arbeidsovereenkomst is opgenomen
 • geeft fabricatiekennis door die door iedereen gekend is
 • is onhandig, doet zijn werk niet goed of snel genoeg, maar er is geen sprake van kwaadwillige of vrijwillige opzet.
 • weigert om een vraag over zijn privéleven te beantwoorden
 • weigert om een onwettige taak uit te voeren, zoals personen vervoeren met een autobus die niet aan de veiligheidsnormen voldoet.
 • is niet gemotiveerd

Geldigheid

Voor een geldig ontslag om een dringende reden moeten Stad Antwerpen en  OCMW de arbeidsovereenkomst snel en op de juiste manier beëindigen:

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst en kennisgeving van de motieven moeten binnen de drie werkdagen gebeuren na hoorrecht.

 

Blijft de werkervaringsklant aan het werk?
Dan kan Activering niet langer een dringende reden inroepen.

Gebeurt het einde van de overeenkomst niet binnen de termijn van drie werkdagen?
Dan is het ontslag onwettig. Je kan de fout, hoe zwaar ook, niet meer inroepen.
Je kan een onmiddellijk ontslag zonder opzeg of vergoeding niet meer rechtvaardigen.

Stad Antwerpen moet in dat geval een compenserende opzegvergoeding betalen,
gelijk aan het loon van de opzegtermijn die je had moeten respecteren.

 

Procedure

Zijn de feiten gekend zijn en wil je overgaan tot een ontslag om dringende redenen?

1. Contacteer onmiddellijk de begeleider van de werkervaringsklant.
Alle communicatie verloopt via hem. Hij volgt de volledige procedure op en biedt jou ondersteuning.

Kan je de begeleider niet bereiken,  contacteer dan het onthaal op het nummer 03 637 56 00 en vraag naar de vervanger of naar de collega met permanentie.
 

2. Laat de werkervaringsklant NIET verder werken.
Blijft de werkervaringsklant aan het werk?
Dan kan de werkgever geen dringende reden meer inroepen.
Daarom krijgt de werkervaringsklant tijdens het feitenonderzoek dienstvrijstelling met behoud van loon.
De werkervaringsklant mag (nadat hij de nodige verklaringen aflegde) de werkplaats verlaten in afwachting van de beslissing.
 

3. Maak een feitenverslag op.

De aanklacht moet gaan over concrete feiten. Bewijsstukken moeten die feiten ondersteunen.
Gebruik de checklist die je van de begeleider krijgt om een correct en gemotiveerd feitenverslag op te maken.

Dit zijn enkele voorbeelden:

 • meerdere getuigenissen
 • een proces-verbaal
 • bij gedrag dat meermaals voorkomt:
  • duidelijke taakafspraken
  • planningsgesprekken
  • waarderingsgesprekken
  • afsprakennota’s

Bovenstaande documenten moeten ondertekend zijn door de werkervaringsklant of aangetekend verstuurd zijn met een bewijs van aangetekende zending.

Je stuurt het feitenverslag en alle andere bewijzen (zie hierboven) dezelfde dag  (of ten laatste de dag daarna voor 10 uur) naar de begeleider.
Deze neemt dit verder op met de juridische dienst.

4. Ontslag om een dringende reden gaat altijd over feiten.
Bij elk geval moeten we apart de gegrondheid inschatten samen met de Juridische Dienst.

De begeleider: 

 • plant een gesprek met de werkwerkervaringsklant in over het voorstel tot ontslag
 • geeft info over hoorrecht en afstand hoorrecht

Bij een onstlag omwille van agressie verloopt de communicatie met de werkervaringsklant via een aangetekende brief.
 

5. Activering handelt het ontslag verder af (ontslagbrief,c4 …).

 

Ter info

Gaat de werkervaringsklant niet akkoord met de beslissing?
Dan kan hij in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.

De arbeidsrechtbank:

 • oordeelt of het dringend ontslag gegrond is
 • houdt rekening met verzachtende of verzwarende omstandigheden

 

Delen