Stages

Ondernemers gaan steeds vaker op zoek naar manieren om hun bedrijf duurzaam uit te bouwen. De maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheidszin is hierbij een stimulerende factor. Een groeiend aantal bedrijven is zich bewust van deze tendensen naar de toekomst toe en zet steeds meer in op inclusieve werkvloeren.

Stad Antwerpen, departement Activering, bereidt mensen met een leefloon voor in de uitbouw van hun carrière. Door middel van het art.60-traject krijgen ze werkervaring in een bepaalde stiel of sector. Na deze tewerkstelling zoekt een team van bemiddelaars de juiste match tussen werkzoekende en werkgever. Sommige werkzoekenden missen een extra opleiding, certificaat of attest. Zij kunnen gebruik maken van vormen van werkplekleren zoals de individuele beroepsopleiding (IBO) en werkervaringsstage (WES).  

In samenwerking met Randstad RiseSmart biedt stad Antwerpen bijkomende werkvloerbegeleiding bij opstart van een IBO of WES. Dit is gratis voor werkgevers. Het neemt je zorgen weg bij enkele praktische zaken zoals opvang bij de eerste werkdag. Daarnaast kunnen opties als taalcoaching kosteloos worden opgestart. Neem contact op om te genieten van dit aanbod. 

Wil je samen met meer dan 100 andere werkgevers onze maatschappij inclusiever maken? Wil je onze werkzoekenden nieuwe kansen geven? De stad Antwerpen geeft je graag meer uitleg de tewerkstellingsmaatregelen.

Maak een afspraak met stad Antwerpen.

Wat zijn de stagemogelijkheden in je bedrijf?

1. WerkErvaringsStage (WES)

Laat werkzoekenden extra ervaring opbouwen zonder extra kosten.

Met een Werkervaringsstage (WES) geef je een werkzoekende de kans om ervaring op te doen op jouw werkvloer. Deze stage is helemaal gratis voor jouw bedrijf. 

Je helpt de werkzoekende bij het versterken van generieke competenties: werkritme, attitude, communicatieve skills, omgaan met informatie... Een WES duurt 1 tot 6 maanden, afhankelijk van het opleidingsplan, aan een minimum van 20 uur per week.

Doelgroep

De WES is er voor werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt én die in begeleiding zijn binnen een traject Tijdelijke Werkervaring (TWE OCMW of TWE werkzoekende). Deze werkzoekenden zijn nog niet helemaal klaar om in het bedrijfsleven te stappen. Met de WES help je hen op weg naar het echte werk.

Kosten

VDAB betaalt de voltijdse stagiair maandelijks een WES-stagepremie van 200 euro (bruto). Daarbij komt nog een vergoeding voor de verplaatsing en eventuele kinderopvang. De WES is kosteloos voor de werkgever.

Extra voordeel voor bedrijven in Antwerpen

Treft de coronacrisis ook jouw bedrijf en heb je het moeilijk om talent te vinden voor je vacatures? Speciaal voor jouw bedrijf werken stad Antwerpen, Make it Work en Risesmart samen. Ze bieden je een gerichte screening van kandidaten op maat van je vacature en ondersteunen je met een intensieve werkvloerbegeleiding. Doordat de kandidaten van stad Antwerpen voordien een art.60-traject hebben afgelegd, krijg je als werkgever meteen een duidelijk beeld van iemands functioneren. Neem contact op om te genieten van dit aanbod

Meer info

Lees meer over WES op deze fiche van vdab en bij www.vlaanderen.be.

2. Beroepsverkennende stage (BVS)

Laat jij een werkzoekende proeven van een beroep in jouw bedrijf?

De beroepsverkennende stage (BVS) is de eerste kennismaking met de realiteit van het jobdoelwit. De stage gaat door in de 'oriënterende fase' van de dienstverlening. De werkzoekende maakt kennis met het takenpakket in maximaal 5 kalenderdagen, om een beeld te krijgen van het beroep. Nadien kan eventueel de competentiekloof van de werkzoekende t.o.v. het jobdoelwit en mogelijke opleiding of coaching in kaart worden gebracht.

De stage is bij voorkeur zo kort mogelijk (niet langer dan nodig om het doel te bereiken).

 • De duurtijd is afhankelijk van het stageplan. De volledige stage duurt maximum dertig kalenderdagen
 • De werkloosheidsuitkering wordt doorbetaald
 • De stagiaire wordt voor de verplaatsing en eventuele kinderopvang vergoed door VDAB
 • De stagiaire is verzekerd tegen ongevallen door VDAB

Doelgroep

Elke niet werkende werkzoekende die in bemiddeling is bij VDAB of haar partner die:

 • Interesse heeft of twijfelt aan de geschiktheid voor een beroep, maar niet weet wat het beroep inhoudt
 • Geen ervaring en/of diploma heeft in de sector
 • Over voldoende algemene arbeidsattitudes beschikt om de stage tot een goed einde te brengen
 • Beschikbaar is voor de arbeidsmarkt

Kosten

Er is geen aanwervingsverplichting, dit gaat over een oriënterende stage: die is onbezoldigd en zonder RSZ-bijdrage.

Meer info

Lees meer over BVS op deze fiche van VDAB.

3. Beroepsinlevingsstage (BIS)

Via een beroepsinlevingsstage (BIS) laat je een kandidaat op vrijwillige basis een betaalde stage lopen in je bedrijf. Zo scherpt de werkzoekende zijn vaardigheden aan. Het is geen arbeidsovereenkomst maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.

Doelgroep

Iedereen die mag werken in België, kan deelnemen aan een BIS. Een werkzoekende volgt gedurende maximaal 6 maanden een stage in je bedrijf. Zo kan hij extra competenties verwerven op de werkvloer. Tijdens de stage doet de werkzoekende geen overuren. Na de stage kan je hem aanwerven, maar dit is geen verplichting.

Kosten

Je hoeft geen loon of RSZ te betalen. Je betaalt enkel een stagevergoeding volgens een wettelijk minimum.

Bovendien zorg je voor een:

 • opleidingsplan dat VDAB moet goedkeuren,
 • stagementor die de kandidaat opleidt en begeleidt in je bedrijf, 
 • BIS-overeenkomst
 • verzekering
 • Dimona-aangifte

Meer info

Lees meer over BIS op deze fiche van vdab en bij www.vlaanderen.be.   

4. Opleidingsstage

Een opleidingsstage geeft een cursist die een opleiding volgt de kans om praktijkervaring op te doen in je bedrijf. Tijdens de stage past de cursist wat hij geleerd heeft toe in een echte werkomgeving. Je stelt je werkvloer open voor een werkzoekende die via VDAB een beroep aanleert in een van deze sectoren:

 • Hout en bouw 
 • Diensten 
 • Verkoop, ICT en bedrijfsondersteuning 
 • Industrie
 • Onderwijs en zorg
 • Logistiek en transport

Doelgroep

Werkzoekenden die via VDAB een beroep aanleren.

Kosten

Een opleidingsstage is gratis.

VDAB zorgt voor een:

 • ongevallenverzekering
 • verplaatsingsvergoeding
 • kinderopvangvergoeding
 • Dimona-aangifte

Jij zorgt voor een opleidingsplan en een stagementor die de kandidaat opleidt en begeleidt in je bedrijf.

Meer info

Bel gratis naar VDAB-servicelijn 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Delen