Belasting op mobiele reclame en reclamestands

Je betaalt aan de stad Antwerpen belasting op mobiele reclame (evenementenaanvraag) en reclamestands (evenementenvergunning). 

Delen