Belasting op braakliggende industriegrond

De stad Antwerpen heft een belasting op een braakliggende industriegrond die grenst aan een voldoende uitgeruste openbare weg. Een industriegrond is een perceel grond bestemd voor nijverheid. De stad heft deze belasting ook op onbebouwde bouwgronden en kavels.

Wie moet de belasting betalen?

De belasting op braakliggende industriegronden is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is.  Ook als de eigenaar in de loop van het jaar de grond verkoopt.

De eigenaar is:  

 • de houder van de volle eigendom en/of de houder van de blote eigendom OF
 • de opstalhouder OF
 • de erfpachter

Wat is het belastbaar tijdstip?

De eigenaar betaalt deze belasting op een braakliggende industriegrond als de grond tijdens het aanslagjaar braakliggend is.

Uw industriegrond is niet langer braakliggend als:

 • de bouwwerken vergund werden EN
 • op 31 december van het aanslagjaar minstens 1 bovengrondse bouwlaag opgericht werd (inclusief vloer- en/of dakplaat).

Hoeveel bedraagt de belasting?

De belasting bedraagt 62 euro per strekkende meter braakliggende industriegrond aan de straatzijde, met een minimumaanslag van 371 euro per industriegrond.

Aangifteplicht

Er geldt een jaarlijkse aangifteplicht, ook als de situatie onveranderd is gebleven.

 • De stad stuurt hiervoor jaarlijks een aangifteformulier naar gekende eigenaars.
 • De eigenaar bezorgt deze aangifte ingevuld en ondertekend terug binnen 2 maanden na ontvangst.

De eigenaar kan de aangifte indienen via:

De eigenaar kan via de aangifte een vrijstelling aanvragen:

 • op basis van zijn situatie als eigenaar, bijvoorbeeld een nieuwe eigenaar als hij maar 1 onroerend goed bezit.
 • op basis van de toestand van de braakliggende industriegrond.

Ambtshalve belasting

Wanneer de eigenaar de aangifte niet of laattijdig terugstuurt, of wanneer hij de aangifte onjuist, onvolledig of onnauwkeurig invult, stelt de stad de belasting vast volgens de ambtelijke procedure. De eigenaar ontvangt deze mededeling via een aangetekende brief.

De belasting wordt daarbij verhoogd met:

 • 10% bij een eerste overtreding;
 • 25%, 50% en 100% bij respectievelijk een tweede, derde en vierde opeenvolgende overtreding;
 • 200% vanaf een vijfde opeenvolgende overtreding.

Meldingsplicht

Als de eigenaar de braakliggende industriegrond verkoopt, dan is hij verplicht binnen de 2 maanden een kopie van de volledige verkoopakte te bezorgen, met uitzondering van de prijsaanduiding.

Betaaltermijn

 • Wanneer de jaarlijkse aangifteprocedure afgerond is en er een belasting verschuldigd is, ontvangt de eigenaar een aanslagbiljet met betaalstrook.
 • De eigenaar moet de belasting binnen een termijn van 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet betalen.

Bezwaarprocedure

 • Als de eigenaar niet akkoord is met de belasting, kan hij (na ontvangst van het aanslagbiljet met betaalstrook) een bezwaar indienen.​
 • De eigenaar moet het bezwaar binnen een termijn van 3 maanden indienen, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Vragen over pandcontrole

Hebt u een vraag over een controle die bij u zal plaatsvinden? Mail pandcontrole@antwerpen.be of bel 03/338 68 51. 

Contactgegevens

Delen

Sectoren

Thema's