Belasting op een vestiging

Uw bedrijf betaalt een belasting aan stad Antwerpen voor elke vestiging die u als onderneming, zelfstandige of vrije beroeper ter beschikking heeft op 1 januari van het aanslagjaar. Is uw vestiging maximum 50m² groot, dan bent u voor dit adres geen belasting op vestiging verschuldigd.

Wat?

De belasting is van toepassing op

 • elke vestiging waar een onderneming, zelfstandige of vrije beroeper actief is.
 • elke maatschappelijke zetel.

De belasting wordt bepaald op basis van de oppervlakte van de vestiging. De totale oppervlakte omvat alle ruimten (kantoor, productieruimte, verkoopruimte, parking, opslagruimte, kelder, braakliggende gronden…) die ter beschikking zijn van de onderneming, de zelfstandige activiteit of het vrij beroep; dus

 • alle bebouwde en onbebouwde oppervlakte
 • ook op de verdiepingen

Aangifteplicht

 • Voor deze belasting geldt een jaarlijkse aangifteplicht waarbij u per vestiging de beschikbare oppervlakte aangeeft.
 • De stad stuurt hiervoor jaarlijks een aangifteformulier naar gekende ondernemingen, zelfstandigen of beoefenaars van een vrij beroep.
 • U kan dit formulier gebruiken om aangifte te doen of u kan uw aangifte digitaal doen via het fiscaal e-loket.
 • Hebt u het aangifteformulier niet ontvangen? Dan doet u zelf de aangifte ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar met dit aangifteformulier.
 • Elke vestiging, en dus ook elke maatschappelijke zetel, wordt verondersteld over een minimale oppervlakte te beschikken. Een aangifte van 0 m² wordt dan ook beschouwd als een foutieve aangifte.
 • Als u geen correcte aangifte doet binnen deze termijn kan de belasting worden vastgesteld met verhoging. Via een controle ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Tarief

 • Vestigingen tot en met 50m²: 0 euro
 • Vestigingen vanaf 51m²: minimum 200 euro (tot 150m²).
 • Voor grotere vestigingen wordt dit minimumbedrag vermeerderd met een bedrag per bijkomende m².

Vrijstellingen

Horecazaken vallen onder de belasting op horeca en zijn vrijgesteld van de belasting op vestiging.

De volledige bruto-oppervlakte van de horecazaak moet aangegeven worden onder de belasting op horeca.

Voor alle bepalingen rond vrijstellingen: zie artikel 4 van het belastingreglement vestigingen (zie onder).

Geen activiteiten?

Uw onderneming blijft belastbaar zolang deze niet volledig is stopgezet.
Het is niet noodzakelijk dat u een activiteit uitoefent. De vestigingsbelasting is geen belasting op activiteit, wel op de vestiging. Daarom zijn ook slapende vennootschappen en vennootschappen in vereffening onderworpen aan deze belasting.

Stoppen?

Wil u uw zaak in stad Antwerpen stopzetten? Dan meldt u dat zo snel mogelijk aan verschillende instanties.

Bezorg volgende bewijsstukken aan de dienst financiën van stad Antwerpen:

 • Voor rechtspersonen: een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad ‘afsluiting vereffening’. Uw onderneming blijft  belastbaar tot de vereffening is afgesloten.
 • Voor natuurlijke personen met ondernemingsnummer: bewijs stopzetting onderneming van een ondernemingsloket.
 • Voor natuurlijke personen zonder ondernemingsnummer: attest sociale verzekeringskas.

Bij stopzetting van een vestiging, moet u het bewijs van stopzetting van uw vestiging van een ondernemingsloket of KBO meesturen.

Hoe betalen?

 • Jaarlijks ontvangt u een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.
 • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Vragen over pandcontrole

Hebt u een vraag over een controle die bij u zal plaatsvinden? Mail pandcontrole@antwerpen.be of bel 03/338 68 51. 

 

 

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen