Belasting op mobiele reclame en reclamestands

Lees meer over belasting op mobiele reclame (evenementenaanvraag) en reclamestands (evenementenvergunning).

Mobiele reclame

Wat?

Als u mobiele reclame maakt op de openbare weg, betaalt u daarvoor een belasting aan stad Antwerpen. Voorbeelden:

 • U deelt flyers, gadgets of samples uit zonder dat u een reclamestand zet.
 • U rijdt met een voertuig rond om reclame te maken.

U hebt geen toelating of vergunning nodig zolang u geen plaats op de openbare weg inneemt. 
UITZONDERING: Voor mobiele reclame op de Via Sinjoor (de wandelas die loopt van het centraal station over De Keyserlei, Teniersplaats, Meir, Eiermarkt, Groenplaats, Handschoenmarkt, Grote Markt, Suikerrui tot aan Steenplein) moet u een toelating vragen via een evenementenaanvraag.

Tijdens de reclameactie moet u het politiereglement respecteren. Zie bijvoorbeeld artikels 99, 100 en 101 over het uitdelen van reclamedrukwerk en voorwerpen.

Tarief

 • Deze belasting bedraagt 12 euro per persoon die uitdeelt per dag.
 • Ook personen die rondrijden met een niet-gemotoriseerd reclamevoertuig betalen dit tarief.
 • Wil u rondrijden in een gemotoriseerd reclamevoertuig (let op: zonder inname openbaar domein), dan betaalt u 25 euro per voertuig per dag.
 • Naast het dagtarief zijn er ook week-, maand-, kwartaal- en jaartarieven voor terugkerende reclameacties.

Hoe betalen?

U betaalt deze belasting op voorhand.

 • op het rekeningnummer BE 42 0961 1004 0154 (BIC: GKCCBEBB)
 • met vermelding van
 1. “ROW” (staat voor Reclame op de Openbare Weg)
 2. periode of dagen waarop u mobiele reclame maakt
 3. aantal voertuigen of personen

Het bankschrift geldt als bewijs en moet op elk verzoek aan de toezichters of agenten getoond worden tijdens de reclameactie. U kan 3 dagen na de betaling een kwitantie vragen aan de dienst fiscale debiteuren op het nummer 03 338 65 41.

Reclamestands

Wat?

Elke inname van de openbare weg door een stilstaand voertuig, een installatie (zoals een tafel, parasol, koeltoog, reclamebord), een animatie of activiteit met uitsluitend publicitair doel wordt beschouwd als een reclamestand en is belastbaar.

Opgelet! U hebt hiervoor altijd een evenementenvergunning nodig.

Aangifteplicht

Nadat u een toelating kreeg voor uw reclamestand, doet u aangifte bij de dienst financiën. In de aangifte vermeldt u de oppervlakte van de reclamestand en de datum waarop deze geplaatst zal worden.

Tarief

 • Voor een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 25 m² betaalt u 500 euro per dag.
 • Voor een oppervlakte tussen 25 en 50 m² betaalt u 1000 euro per dag.
 • Voor een oppervlakte groter dan 50 m² betaalt u 1500 euro per dag.

Hoe betalen?

 • U ontvangt een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.
 • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen