Belasting op inname van de openbare weg

Wil u een uitstalling, een publiciteitshouder of een terras op de openbare weg plaatsen? Dan betaalt u een belasting aan stad Antwerpen.

Wat?

U betaalt een belasting op inname van de openbare weg:

 • voor uitstallingen zoals een groentekraam, een rek of bak met koopwaren. Vraag eerst uw vergunning voor een uitstalling op de openbare weg aan.
 • voor publiciteitshouders zoals een bakje of display dat publicitair of informatief drukwerk ter beschikking stelt van het publiek.
 • voor een open terras. Heeft u een horecazaak, dan wordt uw terras belast onder de horecabelasting. Hebt u geen horecazaak, maar wel een terrastoelating, dan vindt u hieronder de nodige informatie over de belasting op uw terras.

Aangifteplicht

 • Voor deze belasting geldt een jaarlijkse aangifteplicht waarbij u de oppervlakte en de locatie van de inname opgeeft.
 • De stad stuurt hiervoor jaarlijks een aangifteformulier naar gekende belastingplichtigen.
 • U kan dit formulier gebruiken om aangifte te doen of u kan uw aangifte digitaal doen via het fiscaal e-loket.
 • Hebt u het aangifteformulier niet ontvangen? Dan doet u zelf de aangifte ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar. Gebruik daarvoor dit aangifteformulier.
 • Als u geen correcte aangifte doet binnen de aangegeven termijn kan de belasting worden vastgesteld met verhoging. Via een controle ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Tarief

De belasting is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar.

 • Uitstalling
  • 30 euro per m²
 • Houders van publiciteit/informatie
  • 65 euro per houder
 • Open terras

Vrijstelling

 • Als uw uitstalling niet geplaatst kan worden door werken van openbaar nut uitgevoerd in opdracht van stad Antwerpen, kan u een (gedeeltelijke) vrijstelling aanvragen.
 • Vraag deze vrijstelling schriftelijk aan binnen de 15 dagen na de start van de werken bij de dienst Financiën.

Hinder door infrastructuurwerken

Heeft u een terras op de openbare weg en ligt dit in de hinderzone van infrastructuurwerken zoals bepaald door het college? Dan zal de belasting op uw terrasgedeelte gehalveerd worden. U hoeft hiervoor niets te doen. De vermindering zal automatisch op uw aanslagbiljet doorgerekend worden.

Hoe betalen?

 • U ontvangt een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.
 • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen