Een kinderopvang

Wil je een kinderopvang starten of uitbreiden? De stad Antwerpen helpt je waar nodig.

Je start een kinderopvang

Werk je graag met kinderen en wil je een eigen kinderopvang (type groepsopvang) starten? De stad Antwerpen helpt je waar nodig, maar je kan ook aankloppen bij andere instanties.

Je kan terecht bij Unizo, VoorZet en 't OpZet via infopunt@mentesvzw.be of bel  02 757 96 90 voor:

 • vergunningsvoorwaarden
 • pedagogische aanpak
 • infrastructuur
 • subsidies
 • regelgeving
 • vergunning
 • Unizo geeft, met steun van Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin), ondernemersadvies aan starters in kinderopvang. Maak zeker ook een organisatie- en financieel plan op via het ‘Startkompas kinderopvang'.
  • Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) ontwikkelde een starterswijzer, een digitale gids die je stapsgewijs doorheen de opstartfase van je kinderopvang begeleidt.
  • VoorZet ondersteunt starters in kinderopvang en informeert over alle aspecten van kinderopvang.
  • Bij 't OpZet kan je terecht voor pedagogische begeleiding en informatie over het vormingsaanbod. 
  • Indien je een pand op het oog hebt dat je wenst in te richten voor kinderopvang (zowel huren als kopen), dien je zich ervan te verzekeren of je in dit pand wel kinderopvang mag uitbaten. Advies kan je inwinnen via team omgevingsvergunningen van de stad Antwerpen.

  Nog vragen? Stel ze aan regie.kinderopvang@antwerpen.be.

  Locatieadvies aanvragen

  Om een kinderopvang te starten, heb je een vergunning nodig van Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin). Daarbij moet je aantonen dat je advies vroeg aan stad Antwerpen over de locatie van de opvang. Een positief locatieadvies is niet verplicht om een kinderopvang op te starten, maar een negatief advies is een indicatie dat de locatie niet gunstig gelegen is. Een positief locatieadvies is wel een voorwaarde om een aantal toelages van stad Antwerpen te kunnen aanvragen.

  De stad Antwerpen geeft locatieadviezen aan de hand van enkele parameters over de wijk waarin een locatie zich bevindt.

  Om een inschatting te maken van de nood aan kinderopvang hanteert de stad resultaten uit de behoeftestudie kinderopvang en cijfers afkomstig van de Vlaamse overheid (Agentschap Opgroeien). Op basis hiervan streeft de stad Antwerpen naar 39 kindplaatsen per 100 baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar.

  Om overal voldoende opvang te garanderen worden de tekorten ten opzichte van deze streefnorm in kaart gebracht. De tekorten worden weergegeven per cluster (geografisch gebied samengesteld uit één of meerdere wijken).
  Omwille van de tewerkstelling kan de streefnorm in sommige clusters hoger of lager dan 39% liggen. Als er meer mensen werken, is er meer nood aan opvang.

  Voor het locatieadvies houdt de stad rekening met volgende parameters per wijk en cluster:

  • Aantal 0-3 jarigen
  • De gemiddelde tewerkstelling
  • De gemiddelde inkomens
  • Bestaand aanbod aan kinderopvang
  • Tekort ten opzichte van de streefnorm kinderopvang

  Daarnaast kijkt de stad naar de lucht- en geluidskwaliteit specifiek voor de exacte locatie waarvoor locatieadvies aangevraagd wordt.

  Opgelet:
  Een locatieadvies is 1 jaar geldig. Verlengen is niet mogelijk. Een nieuw locatieadvies aanvragen kan wel (dat uitgaat van de dan geldende cijfers).

  Hoe locatieadvies aanvragen?

  1. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be  
  2. Meld je aan of maak eerst een account aan.
  3. Zorg ervoor dat je organisatieaccount geselecteerd is rechts bovenaan.
  4. Kies “aanvragen en formulieren” en vervolgens “nieuw dossier”.
  5. Vraag locatieadvies aan.

  Brandveiligheidsattest

  Naast een locatieadvies heb je ook een geldig brandveiligheidsattest nodig om een vergunning aan te vragen bij Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin).

  Je moet in het bezit zijn van een geldig attest A of B. De brandweer van de stad Antwerpen komt het pand controleren voor opstart en maakt het verslag op. De burgemeester reikt het brandveiligheidsattest (A, B of C) uit. 

  Het brandveiligheidsattest maakt deel uit van de (brand)veiligheidseisen waaraan de opvang moet voldoen.

  Hoe je een brandpreventie controle aanvraagt om het attest te bekomen, lees je hier.

  De investeringstoelage

  Wil je een nieuw kinderopvanginitiatief groepsopvang voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar opstarten? Wens je het aantal kindplaatsen in jouw kinderopvang uit te breiden? Of wil je een bestaand opvanginitiatief kwalitatief verbeteren?  Dan kan je een investeringstoelage aanvragen.

  De toelage wordt aangewend voor het bouwen of verbouwen van een kwalitatieve, duurzame en veilige infrastructuur of voor de inrichting, meubilering en uitrusting van het opvanginitiatief.  De toelage bedraagt nooit meer dan 50 % van de reële (bouw)kost.

  Je kan hiervoor een investeringsdossier indienen waarbij je aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Zo komen enkel rechtspersonen in aanmerking. Alle voorwaarden kan je raadplegen in het ‘Reglement voor een investeringstoelage bij groepsopvang’. 

  De aanvragen voor een investeringstoelage worden verzameld en tegen elkaar afgewogen waardoor alleen de hoogst gequoteerde aanvragen worden toegekend. Criteria zijn de capaciteitsuitbreiding, de kwaliteit van het project, de kostprijs, aard, urgentie en duurzaamheid van de investering en de mogelijkheid om met VIPA subsidies te kunnen werken. De richtlijnen voor het opstellen van een investeringsdossier vind je hier.

  Per kalenderjaar zijn er vier afsluitdata voor het indienen van aanvragen: 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.

  Deze toelage aanvragen?

  1. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be 
  2. Meld je aan of maak eerst een account aan.
  3. Zorg ervoor dat je organisatieaccount geselecteerd is rechts bovenaan.
  4. Kies “aanvragen en formulieren” en vervolgens “nieuw dossier”.
  5. Kies de juiste toelage en vraag aan.

  De kinderopvangtoelage

  Met de kinderopvangtoelage past de stad Antwerpen een deel bij van de factuur die ouders betalen in een kinderdagverblijf (groepsopvang, trap 0 en 1) met een vaste prijs. Zo wordt de opvang betaalbaar voor een grotere groep ouders.

  De aanvraag voor de toelage gebeurt door de groepsopvang. 

  Als groepsopvang dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. De belangrijkste zijn:

  • Minstens 10 uur per dag ononderbroken open zijn tussen 6 en 20 uur van maandag tot en met vrijdag.
  • Werken met een vaste maandprijs, aangevuld met een vaste dagprijs indien het kind meer dagen wordt opgevangen dan het opvangplan.
  • Een (omgerekende) maximumdagprijs van 32 euro hanteren.
  • Participeren aan uitbreidingsrondes van Kind & Gezin.
  • Beschikken over een positief locatieadvies of opgenomen zijn in het Masterplan Kinderopvang.
  • Beschikken over een buitenruimte en geventileerde leef- en slaapruimtes.
  • Werken met gekwalificeerd personeel.

  Ook de ouders die van de toelage genieten moeten aan voorwaarden voldoen:

  • Minstens één van de ouders (of opvoeder) moet gedomicilieerd zijn in Antwerpen.
  • Beschikken over een schriftelijke overeenkomst met een opvangplan.
  • Enkel voor kinderen van 0 tot 3 jaar (of voor kinderen jonger dan 5 jaar wanneer de opvang ook buitenschoolse opvang aanbiedt tijdens de schoolvakanties).

  De toelage is afhankelijk van het ‘attest inkomenstarief’. Dat is het bedrag dat de ouder(s) zou(den) betalen in de inkomensgerelateerde opvang. Het bedrag van de toelage is het verschil tussen de dagprijs van de kinderopvang (minus de Vlaamse kinderopvangtoeslag) en het bedrag dat de ouder zou betalen in een inkomensgerelateerde opvang, met een maximum van 14 euro per voltijdse dag.

  De ouders krijgen deze toelage in de vorm van een korting op de factuur. De stad betaalt deze korting rechtstreeks aan de groepsopvang.

  Alle voorwaarden lees je in het Reglement voor twee werkingstoelages voor kinderopvang.

  Deze toelage aanvragen?

  1. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be  
  2. Meld je aan of maak eerst een account aan.
  3. Zorg ervoor dat je organisatieaccount geselecteerd is rechts bovenaan.
  4. Kies “aanvragen en formulieren” en vervolgens “nieuw dossier”.
  5. Kies de juiste toelage en vraag aan.

  Presubsidiering van opvang volgens inkomenstarief

  De stad Antwerpen voorziet in financiële middelen voor de creatie van bijkomende opvangplaatsen volgens inkomenstarief (voor groepsopvang). Dit gebeurt door een presubsidiëring van opvangplaatsen volgens inkomenstarief, in afwachting van een overname van de subsidiëring door Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin).

  De stad Antwerpen sluit hiervoor – binnen de budgettaire mogelijkheden - een convenant af met Kind en Gezin. Er kan enkel een aanvraag tot presubsidiëring ingediend worden na de lancering van een oproep.

  Ook voor de presubsidies dient de opvang aan een aantal voorwaarden te voldoen. Onder meer:

  • Beschikken over een positief locatieadvies of opgenomen zijn in het Masterplan Kinderopvang.
  • Beschikken over een buitenruimte en geventileerde slaap- en leefruimtes.
  • Werken met gekwalificeerd personeel.
  • Een aanvraag indienen telkens Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) een uitbreidingsronde (voor trap 2B of 2A) organiseert.

  Zowel de omschakeling van bestaande kindplaatsen trap 0 of 1 naar trap 2B of 2A als nieuwe kindplaatsen bij een bestaande groepsopvang of binnen een nieuwe groepsopvang komen in aanmerking.

  Alle voorwaarden lees je in het document presubsidiëring. 

  De kwaliteitstoelage voor gezinsopvang

  Deze toelage biedt financiële ondersteuning aan nieuwe opvanginitiatieven voor gezinsopvang (of groepsopvang samenwerkende onthaalouders). De toelage bedraagt 500 euro per opvanginitiatief.

  Alle kinderbegeleiders actief binnen het gezinsopvanginitiatief moeten beschikken over de nodige kwalificaties zoals bepaald in het decreet Kinderopvang.

  De toelage wordt bedeeld in de vorm van een aankoopcheque. Hiermee kan de opvang materiaal aankopen dat noodzakelijk is voor de opvang, met de nadruk op pedagogisch en taal ondersteunend spelmateriaal.

  De voorwaarden lees je in het Reglement voor twee werkingstoelages voor kinderopvang.

  Deze toelage aanvragen?

  1. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be 
  2. Meld aan of maak eerst een account aan.
  3. Zorg ervoor dat je organisatieaccount geselecteerd is rechts bovenaan.
  4. Kies “aanvragen en formulieren” en vervolgens “nieuw dossier”.
  5. Kies de juiste toelage en vraag aan.

  Ondersteuning voor de omkadering van doelgroepmedewerkers

  Ben je een groepsopvang gevestigd in de stad Antwerpen en wens je in te zetten op sociale tewerkstelling? De stad Antwerpen ondersteunt werkgevers binnen de kinderopvang die doelgroepmedewerkers te werk stellen. Deze medewerkers gaan aan de slag via een tewerkstellingsstatuut zoals LDE, SINE of artikel 60 of zijn kwetsbare werkzoekenden die de erkende opleiding begeleider baby’s en peuters volgen.

  Wat houdt de ondersteuning in?
  Het is een financiële ondersteuning die (een deel van) de loonkost vergoedt van de persoon binnen je team die de omkadering doet van de doelgroepmedewerkers.

  Voor wie?

  • Je bent een organisator van een groepsopvang gelegen in de stad Antwerpen.
  • Je bezit een rechtspersoonlijkheid en je werkt met gekwalificeerd personeel in loondienst.
  • Je hebt een sterke personeelsomkadering.
  • Je kan minstens 1 doelgroepmedewerker te werkstellen via een LDE, SINE of artikel 60 statuut.

  Lees de voorwaarden van de ondersteuning voor de omkadering van doelgroepmedewerkers er op na.

  Deze ondersteuning aanvragen?

  1. Dien ten laatste op 1 juni (23u59) van elk jaar in, voor een ondersteuning vanaf 1 januari het jaar daarop. In 2021 ten laatste op 30 september (23u59).
  2. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be 
  3. Meld aan of maak eerst een account aan.
  4. Zorg ervoor dat je organisatieaccount geselecteerd is rechts bovenaan.
  5. Kies “aanvragen en formulieren” en vervolgens “nieuw dossier”.
  6. Kies de juiste ondersteuning en vraag aan.

  Waarom deze ondersteuning? Mensen met een afstand op de arbeidsmarkt kunnen terecht in een sector die handen te kort komt. Deze financiële ondersteuning stimuleert jou als organisator van kinderopvang om nieuwe medewerkers in te leiden in de kinderopvangsector.

  Ondersteuning voor de organisatie van dringende opvangplaatsen volgens het OKiDO-concept

  Ouders hebben steeds meer nood aan flexibele opvang, vaak op korte termijn. De vraag naar dringende opvang blijft stijgen. De stad streeft naar een groter aanbod dringende opvangplaatsen en moedigt kinderopvanginitiatieven om ook dringende opvangplaatsen aan te bieden.

  Wat houdt de ondersteuning in? Je organiseert dringende opvangplaatsen volgens het OKiDO-concept, zoals beschreven in het OKiDO-charter. Je krijgt een financiële ondersteuning voor kosten en minderinkomsten die de organisatie van deze plaatsen met zich meebrengen. Deze ondersteuning voorziet geen werkingsmiddelen (trap 1, 2 of 3) voor kindplaatsen.

  Voor wie?

  • Je bent een organisator van een inkomensgerelateerde groepsopvang gelegen in de stad Antwerpen.
  • Je bezit een rechtspersoonlijkheid en je werkt met gekwalificeerd personeel in loondienst.
  • Je wil inzetten op de sociale functie van de kinderopvang.

  Lees de voorwaarden van de ondersteuning voor de organisatie van dringende opvangplaatsen volgens het OKiDO-concept  en het OKiDO Charter er op na.

  Deze ondersteuning aanvragen?

  1. Dien ten laatste op 1 juni (23u59) van elk jaar in, voor een ondersteuning vanaf 1 januari het jaar daarop. In 2021 ten laatste op 30 september (23u59).
  2. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be 
  3. Meld aan of maak eerst een account aan.
  4. Zorg ervoor dat je organisatieaccount geselecteerd is rechts bovenaan.
  5. Kies “aanvragen en formulieren” en vervolgens “nieuw dossier”.
  6. Kies de juiste ondersteuning en vraag aan.

   

   

   

  Contactgegevens

  Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
  Tel: 
  03 338 65 87

  Maak een afspraak via telefoon.

  Delen

  Sectoren

  Thema's